Det här är en mötesplats framför allt för arbetsterapeuter och sjukgymnaster som har grund- eller påbyggnadsutbildningar i Bobathkonceptet, men även för alla som är intresserade av aktuell kunskap om Bobath.

bglogo

Bobathkonceptet är ett angreppssätt som används i rehabilitering vid förvärvad hjärnskada som TBI (Traumatic Brain Injurie) eller stroke, eller vid neurologisk sjukdom. Åtgärderna riktar sig mot den drabbade individens problem med att röra sig, problem med muskelspänning (tonus) samt problem att genomföra aktiviteter i dagliga livet. Informationen på denna hemsida gäller rehabilitering av vuxna i alla rehabiliteringsskeden, såväl akut, subakut som kroniskt, och oavsett hur gammal eller svårt drabbad individen är.

Hemsidan sköts av Föreningen för Bobathkonceptet i Sverige, FBKS, som sedan 1993 verkar för en teambaserad utveckling av kunskap i neurologisk rehabilitering, bland annat genom årligen återkommande utbildningar, ofta öppna för flera medlemmar i ett neurologiskt rehabiliteringsteam, och också för de som inte genomgått en Bobathgrundkurs.

Bobathkurser ger deltagaren kliniskt användbar kunskap, och han eller hon lär sig strukturera olika interventioner utifrån individens problem. Dessa utvalda åtgärder syftar till att den drabbade individen får möjligheter att nå sina mål, efter sina förutsättningar. Åtgärderna väljs för att de banar väg för vidare framsteg, även på lång sikt. De inkluderar specifik hantering, facilitering, och anpassas individuellt, med utgångspunkt i en rörelseanalys av utförande i dagliga aktiviteter. Interventionerna inkluderar såväl träning i dagliga aktiviteter – uppgiftsspecifik träning, hemträning eller självträning, som åtgärder för att förbättra kroppsfunktioner. Utvärdering – standardiserad och/eller individuellt anpassad - används framför allt för att stimulera den drabbade individen till allt högre delaktighet i områden viktiga för denne.

Bobathkonceptet använder sig av bästa tillgängliga evidens, följer strukturen i ICF, och är ständigt under kvalitetsutveckling. I Sverige ges grundkurser (minst 110 timmar) och påbyggnadskurser (minst 35 timmar) för den som är arbetsterapeut eller sjukgymnast. Kurserna ges av instruktörer som genomgått de kvalitetskrav som International Bobath Instructors/Tutors Association, IBITA, ställer. I Sverige finns för närvarande 1 Bobathinstruktör som håller grundkurser och temakurser.

Går du en forskarutbildning och vill använda begreppet Bobath i forskning? Kontakta gärna en Bobathinstruktör för att få råd, om du funderar på en vetenskaplig fördjupning i området. Då Bobathkonceptet inte är en metod utan är ett brett angreppssätt, blir det viktigt att forskningsfrågor specificeras för att rätt slutsatser ska kunna dras, och i förlängningen drabbade individer ska kunna få så bra rehabilitering som möjligt.